1. OPP
  2. Śląskie
  3. Częstochowa

Częstochowskie Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem"

Mireckiego 29a
Częstochowa

Informacje podstawowe

KRS: 0000444957
NIP: 9492193362

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji osób oraz podnoszenie jakości ich życia i świadomości społecznej. celem stowarzyszenia jest: a) działalność na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji osób oraz podnoszenie jakości ich życia i świadomości społecznej, b) działalność na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, c) świadczenie szeroko pojętej pomocy w szczególności osobom w wieku podeszłym, starczym i sędziwym, d) prowadzenie programów związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób wieku podeszłego, e) działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób w wieku podeszłym poprzez rehabilitację społeczną i integrację środowiskową, f) podtrzymywanie aktywności ruchowej osób w wieku podeszłym, g) przeciwdziałanie patologiom społecznym, h) działania na rzecz poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii, i) działania promujące prawa pacjenta i jego udział w kreowaniu polityki zdrowotnej, j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie problemów starzejącego się społeczeństwa, k) ochrona praw zrzeszonych w nim członków, l) reprezentowanie ich wobec organów państwa samorządów terytorialnych, sądów, płatników świadczeń zdrowotnych i innych instytucji, m) wspieranie lokalnych inicjatyw swoich członków, n) organizowanie i wspieranie działalności wolontariatu na rzecz osób w wieku podeszłym.

Opinie o: Częstochowskie Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.