1. OPP
  2. Śląskie
  3. Częstochowa

Częstochowskie Stowarzyszenie "Etoh"

Aleja Pokoju 12
Częstochowa

Informacje podstawowe

KRS: 0000266366
e-mail: [email protected]
Data rejestracji: 08-11-2006

Cel działania

1. terapia podstawowa i pogłębiona uzależnienia i współuzależnienia.
2. terapia psychologiczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży: indywidualna i grupowa
3. świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji uzależnionych i współuzależnionych.
4. specjalistyczne konsultacje uzależnionych i współuzależnionych.
5. programy aktywizujące osoby bezdomne i bezrobotne do samodzielnego i skutecznego działania.
6. psychoterapia dla osób bezdomnych i bezrobotnych.
7. działalność profilaktyczna i edukacyjna - promocja zdrowia.
8. szkolenia dla różnych grup zawodowych.
9. kształtowanie u swoich uzależnionych członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od zażywania wszelkich środków zmieniających nastrój oraz stworzenia warunków do wytrwania w abstynencji.
10. rozwijanie u członków stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
11. udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a także pomoc w podjęciu leczenia osobom spoza stowarzyszenia.
12. propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem stowarzyszenia a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów.
13. udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie klubów integracji i aktywizacji społecznej.
14. stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
15. profilaktyka i współpraca z młodzieżą.
16. współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i cywilnymi, których zadania i cele są zbieżne z przedstawionymi powyżej.
17. współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach: narodowego programu, wojewódzkiego programu, powiatowego programu, gminnego programu
18. badania naukowe dotyczące uzależnień, bezdomności i bezrobocia.
19. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie patologii społecznych, szczególnie w odniesieniu do sprzętu, lekarstw i materiałów higienicznych i biurowych.
20. pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia.
21. organizowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży defaworyzowanych geograficznie i ekonomicznie.
22. organizowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży w ich rozwoju intelektualnym i społecznym.
23. wspieranie, w formie finansowej i rzeczowej, dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, zwłaszcza ze środowisk dotkniętych marginalizacją społeczną.
24. niesienie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w szczególności dla najuboższych rodzin i osób oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
25. przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej, w tym patologiom społecznym oraz wspieranie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego.
26. promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności w zakresie zjawiska wykluczenia społecznego.
27. finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
28. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ( m.In. dzieci, młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo, osób niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców).
29. umożliwienie korzystania z dóbr społecznych; w tym nauki i kultury, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniu społecznemu.
30. wspomaganie reintegracji zawodowej, a także rozwoju przedsiębiorczości.
31. wspomaganie rozwoju lokalnych wspólnot i społeczności dla reintegracji społecznej.
32. upowszechnienie i ochrona praw człowieka.
33. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja integracji europejskiej dla efektywnego pełnienia ról i zadań społecznych. pozostałe cele określono w §5 statutu.

Opinie o: Częstochowskie Stowarzyszenie "Etoh"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.