1. OPP
  2. Śląskie
  3. Częstochowa

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Wojewódzki w Częstochowie

Wiolinowa 1
Częstochowa

Informacje podstawowe

KRS: 0000361597
NIP: 5732814437
Data rejestracji: 05-08-2010

Cel działania

1. zrzeszenie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki) oraz innych w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów
2. wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad jak również udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie świadczeń ambulatoryjnych - w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (dz.U. 2011 nr 112, poz. 654)
3. dążenie do zapewnienia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom a także osobom zagrożonym uzależnieniem wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym
4. kształtowanie wobec osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji
5. wspieranie grup samopomocy i innych inicjatych społecznych w zakresie profilaktyki uzależnień
6. świadczenie różnorodnych form pomocy członkom stowarzyszenia
7. prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego
8. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
9. zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, innym uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz hiv i aids
10. działalność na rzecz osób bezdomnych ze względu na wykluczenie społeczne z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych
11. promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych
12. reprezentowanie interesów osób uzależnionych oraz ich rodzin na zewnątrz
13. współpraca ze szkołami gimnazjalnymi, średnimi oraz uczelniami wyższymi w zakresie profilaktyki uzależnień wśród uczniów i studentów. pozostałe cele określone w par. 8 pkt 14-18 statutu.

Opinie o: Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Wojewódzki w Częstochowie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.