1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Tuszyn

Stowarzyszenie "Tuszyn Naszych Marzeń"

Informacje podstawowe

KRS: 0000316192
NIP: 7282707144
Data rejestracji: 22-10-2008

Cel działania

A)udzielanie bezpłatnych porad prawnych oraz bezpłatnej pomocy prawnej, b)edukacja społeczeństwa w zakresie prawa oraz świadczenie innych usług prawnych, c)wsparcie dla domów dziecka, domów pomocy społecznej,świetlic środowiskowych, domów samotnej matki, d)pomoc rodzinom najbiedniejszym, e)przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz pomoc rodzinom dotkniętymi problemami alkoholowymi, f)działalność w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu, g)przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc osobom poszukującym pracy, h)działalność na rzecz grup szczególnego ryzyka, i)działalnośc w obszarze ochrony zdrowia. j)propagowanie wśród społeczeństwa idei wolności, równości,sprawiedliwości społecznej, solidaryzmu społecznego oraz tolerancji, k)propagowanie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, w tym zwłaszcza podmiotowości względem państwa, l)propagowanie i rozwój liberalizmu gospodarczego, m)propagowanie patriotyzmu i swobody działalności gospodarczej, n)propagowanie i rozwój idei samorządności, o)propagowanie i rozwój idei poszanowania i współpracy między narodami, p)propagowanie i rozwój idei równego statusu kobiet i mężczyzn, q)ochrona swobód i wolności obywatelskich, r)współpraca przy tworzeniu programów gospodarczo-społecznych dla regionu i kraju, s)inne zbieżne z celami stowarzyszenia.

Opinie o: Stowarzyszenie "Tuszyn Naszych Marzeń"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.