1. OPP
  2. Podkarpackie

Fundacja Podaruj Miłość

pl. Rynek 2
Boguchwała

Informacje podstawowe

KRS: 0000549741
e-mail: [email protected]
NIP: 5170369304

Cel działania

Celem fundacji jest działalność pożytku publicznego polegająca na wspomaganiu rozwoju osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie by wspomagać ich rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. ponadto celem działania fundacji jest: a. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, b. propagowanie wiedzy oraz poszerzanie świadomości społecznej, c. pomoc społeczna, d. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, e. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, f. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, g. działalność charytatywna, h. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, i. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, j. działalność na rzecz integracji cudzoziemców, k. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dz.U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), l. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, m. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, n. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, o. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, p. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, q. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej ° ciąg dalszy zgodnie ze statutem

Opinie o: Fundacja Podaruj Miłość

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.