1. OPP
  2. Świętokrzyskie

Stowarzyszenie Edukacyjne Imienia Zawiszy Czarnego

Informacje podstawowe

KRS: 0000411524
NIP: 8641949156

Cel działania

1. prowadzenie działalności edukacyjnej.
2. wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.
3. poprawa jakości kształcenia.
4. krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
5. rozszerzanie, rozwijanie i wzbogacanie form aktywności edukacyjnej wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.
6. szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
7. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do wiedzy i nowoczesnych technologii.
8. inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkole i poza nią.
9. współpraca pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnie z celami stowarzyszenia.
10. wychowywanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży.
11. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich.
12. stwarzanie młodzieży szans na zdobycie takich kwalifikacji, które pozwolą z sukcesem poruszać się po otwartym rynku pracy.
13. prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.
14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.In. działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
15. organizowanie i wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności.
16. prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie oraz pozostałe punkty § 8 statutu.

Opinie o: Stowarzyszenie Edukacyjne Imienia Zawiszy Czarnego

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.