1. OPP
  2. Lubuskie
  3. Gorzów Wielkopolski

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp

Słoneczna 63
Gorzów Wielkopolski

Informacje podstawowe

KRS: 0000291481
Data rejestracji: 24-10-2007

Cel działania

1. inicjowanie,wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności.
2. organizacja pozyskiwania i dystrybucji żywności.
3. promowanie w społeczeństwie postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności.
4. współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi i placówkami oświaty w zakresie dożywiania najuboższych i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
5. udzielanie pomocy żywnościowej ludziom ubogim, dotkniętym wypadkami losowymi, starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym.
6. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na rzecz ochrony ich praw.
7. promocja i organizacja wolontariatu.
8. prowadzenie kompleksowych działań na rzecz wyrównywania poziomu życia osób z obszaru ubóstwa, wykluczenia społecznego i patologii społecznych oraz zagrożonych tymi zjawiskami.
9. inicjowanie i zawiązywanie partnerstw wewnątrz - międzysektorowych celem rozwiązywania problemów społecznych - lokalnych i regionalnych.
10. organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych na terenie kraju.

Opinie o Bank Żywności w Gorzowie Wlkp

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.