1. OPP
  2. Lubuskie
  3. Gorzów Wielkopolski

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp

Słoneczna 63
Gorzów Wielkopolski

Informacje podstawowe

KRS: 0000291481
Data rejestracji: 24-10-2007

Cel działania

1. inicjowanie,wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności.
2. organizacja pozyskiwania i dystrybucji żywności.
3. promowanie w społeczeństwie postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności.
4. współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi i placówkami oświaty w zakresie dożywiania najuboższych i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
5. udzielanie pomocy żywnościowej ludziom ubogim, dotkniętym wypadkami losowymi, starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym.
6. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na rzecz ochrony ich praw.
7. promocja i organizacja wolontariatu.
8. prowadzenie kompleksowych działań na rzecz wyrównywania poziomu życia osób z obszaru ubóstwa, wykluczenia społecznego i patologii społecznych oraz zagrożonych tymi zjawiskami.
9. inicjowanie i zawiązywanie partnerstw wewnątrz - międzysektorowych celem rozwiązywania problemów społecznych - lokalnych i regionalnych.
10. organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych na terenie kraju.
11.Prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie: a)prowadzenia jadłodajni dla ubogich, noclegowni/schroniska, ogrzewalni dla bezdomnych, zbiórek rzeczowych, żywnościowych i finansowych, banku chleba, ośrodka kolonijnego i wypoczynkowego, prowadzenie łaźni dla ubogich, b)udzielania pomocy rzeczowej, żywnościowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych, poszkodowanych, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dla opuszczających placówki postpenitencjarne, c)udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenie pomocy terapeutycznej, pomocy psychologicznej i logopedycznej, materialnej, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek i obozów, półkolonii i kolonii, prowadzenie dożywiania, pomocy w nauce i profilaktyki uzależnień, organizowanie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, d)prowadzenie działań edukacyjnych: warsztatów, szkoleń, skierowanych do rodziców, wychowawców, kierowników świetlic, nauczycieli i wolontariuszy oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem,
12.Prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich, oraz szeroko rozumianego poradnictwa społecznego w zakresie zdrowia, opieki, profilaktyki zdrowotnej i w zakresie uzależnień,
13.Podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet,
14.Prowadzenie działań w zakresie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
15.Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci, młodzieży, seniorów, kobiet w ciąży oraz ofiar przestępstw,
16.Prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologiami społecznymi, w szczególności alkoholizmem i narkomanią, oraz terapii i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych,
17.Inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez pomocowej społecznej,
18.Prowadzenie ośrodka prognoz i analiz zjawisk i procesów społecznych, w tym: a)działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie informacji edukacyjnej i ostrzegawczej, a także upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, b)współpracy ze środkami masowego przekazu i organizowanie ośrodków informacji i komunikacji społecznej, c)działalności wydawniczej, cd. jak w statucie

Opinie o Bank Żywności w Gorzowie Wlkp

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.