1. OPP
  2. Świętokrzyskie
  3. Kielce

Akademicka Fundacja Staropolska

Majora Jana Piwnika "Ponurego" 49
Kielce

Informacje podstawowe

KRS: 0000492735
NIP: 9591954924

Cel działania

Cele fundacji są następujące:
1. działania na rzecz rozwoju nauki i edukacji w staropolskiej szkole wyższej w kielcach oraz współpraca z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką nauki, edukacji i kultury.
2. promocja działań i wydarzeń organizowanych przez staropolską szkołę wyższą w kielcach.
3. wspieranie i rozwijanie nowoczesnego procesu dydaktycznego.
4. rozwój edukacji i działalności naukowo-badawczej poprzez wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej współpracę międzyuczelnianą i międzynarodową.
5. rozwój zawodowy studentów i absolwentów staropolskiej szkoły wyższej w kielcach.
6. poprawa warunków życia i pracy mieszkańców związanych z regionem w tym także wspieranie inicjatyw społecznych poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych.
7. rozwój społeczności lokalnych, szczególnie na obszarach wiejskich.
8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
9. działalność charytatywna.
10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury i tradycji.
11. ochrona i promocja zdrowia.
12. działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, w tym popularyzacja idei uczenia się przez całe życie.
13. promocja zatrudnienia, działania na rzecz aktywizacji zawodowej.
14. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
15. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
16. działalność wspomagająca rozwoju edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
17. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałe punkty paragrafu 6 statutu.

Opinie o: Akademicka Fundacja Staropolska

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.