1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Zamość

Aeroklub Ziemi Zamojskiej

Informacje podstawowe

KRS: 0000062988
NIP: 9221007896
Data rejestracji: 21-11-2001

Cel działania

1) stwarzanie warunków do rpowadzenia działalności lotniczej przez członków aeroklubu;
2) szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych;
3) upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego;
4) integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa;
5) promocja lotnictwa;
6) wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie sportu lotniczego;
7) wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej;
8) reprezentowanie interesów członków aeroklubu wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych;
9) działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym;
10) pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11) podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwie oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym;
13) wspomaganie rozwoju techniki lotniczej, wynalazczości i innowacyjności w lotnictwie oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności lotniczej;
14) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych;
15) szkolenie i doskonalenie umiejętności członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego i państwowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych;
16) promocja i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej;
17) działalność w zakresie medycyny lotniczej i ogólnej oraz fizjoterapii

Opinie o: Aeroklub Ziemi Zamojskiej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.