1. OPP
  2. Śląskie
  3. Częstochowa

Fundacja "Jurajskie Dzieci"

Śląska 25
Częstochowa

Informacje podstawowe

KRS: 0000389858

Cel działania

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób
2) dziatanosć charytatywna i dobroczynność
3) ochrona i promocja zdrowia
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
5) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
6) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
8) promocja i organizacja wolontariatu
9) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
10)działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. 2003 nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami), w zakresie określonym w pkt. 19
11) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
12) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
13) działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
14) sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
15) działalność kulturalna, w tym również promocja kultury i tradycji
16) turystyka i krajoznawstwo
17) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
18) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
20) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
21) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
22) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
23) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
24) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpraca między społeczeństwami

Opinie o: Fundacja "Jurajskie Dzieci"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.