1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Tomaszów Mazowiecki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim

św. Antoniego 55
Tomaszów Mazowiecki

Informacje podstawowe

KRS: 0000214510
NIP: 7732322623
data rejestracji: 23-08-2004

Cel działania

Celem towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:
1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom.
2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych.
3) ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci.
4)pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw oraz katastrof i klęsk żywiołowych.
5) inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa.
6) zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem.
7) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji.
8) wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
9) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Opinie o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.