1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Pabianice

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pabianicach

Gdańska 6/12
Pabianice

Informacje podstawowe

KRS: 0000213600
data rejestracji: 26-07-2004

Cel działania

Celem towarzystwa przyjaciół dzieci jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:
1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom.
2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekonomicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych.
3. ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom-ofiarom wypadków losowych.
4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowywujących dzieci.
5. upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Opinie o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pabianicach

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.