1. OPP
  2. Śląskie
  3. Ruda Śląska

Stowarzyszenie "Warto!" Nauczycieli, Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Działające w Zespole Szkół nr 4 Specjalnych

Bielszowicka 108
Ruda Śląska

Informacje podstawowe

KRS: 0000457226
NIP: 6412530650
email: stowarzyszenie.warto@gmail.com
data rejestracji: 08-04-2013

Cel działania

Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, nauczania, opieki i integracji społecznej. cele szczegółowe to:
1. aktywizowanie i uspołecznianie osób z niepełnosprawnością.
2. przeciwdziałanie wykluczeniu osób zagrożonych marginalizacją społeczną.
3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
4. przeciwdziałanie przemocy.
5. prowadzenie działalności edukacyjnej.
6. podejmowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
7. promowanie edukacji zdrowotnej, aktywności fizycznej, poznawczo-turystycznej oraz kulturalno-artystycznej, rozwijanie świadomości ekologicznej.
8. organizowanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.
9. inicjowanie i prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej.
10. współpraca ze środowiskiem lokalnym, organami samorządowymi, administracji państwowej oraz instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.
11. rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób z niepełnosprawnością oraz promowanie pozytywnych postaw wobec nich.
12. utrzymanie statusu rejonowej szkoły publicznej (specjalnej).
13. pozyskiwanie środków na modernizację i funkcjonowanie szkoły.
14. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturowej.

Opinie o Stowarzyszenie "Warto!" Nauczycieli, Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Działające w Zespole Szkół nr 4 Specjalnych

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.