1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Giżycko

Stowarzyszenie "Rotary Club" Giżycko

Al.wojska Polskiego 37
Giżycko

Informacje podstawowe

KRS: 0000077097
NIP: 8451804609
data rejestracji: 10-01-2002

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest gotowość niesienia pomocy w życiu codziennym poprzez: a)afirmację przyjaźni jako sposobu stania się użytecznym dla innych; b)szerzenie reguł etycznych w życiu prywatnym i zawodowym,jak też wartości pożytecznych dla ogółu; c)popieranie odpowiedniej prywatnej,zawodowej i publicznej działalności wszystkich członków stowarzyszenia; d)pielęgnowanie dobrej woli wzajemnego zrozumienia i stworzenia wspólnoty światowej ludzi pracujących zawodowo pod hasłem służby innym; e)pomoc społeczna,w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; f)działalność charytatywna; g)ochrona i promocja zdrowia; h)działania na rzecz osób niepełnosprawnych; i)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; j)upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; k)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,w tym rozwój przedsiębiorczości; l)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; m)działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; n)działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; o)działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; p)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; r)działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; s)działalność w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; t)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,a także działań wspomagających rozwój demokracji; u)wspieranie ratownictwa i ochrony ludności; w)pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; x)działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; y)promocja i organizacja wolontariatu.

Opinie o Stowarzyszenie "Rotary Club" Giżycko

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.