1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza

Gwintowa 3
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000124134
NIP: 5212941833
data rejestracji: 23-07-2002

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie:
1) szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie "wzrastania" dzieci i młodzieży, szczególnie zaś ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, w tym działania na rzecz wyrównywania ich szans;
2) promocji i organizacji wolontariatu;
3) inspirowania, rozwijania i organizowania ruchu parafiadowego oraz parafiad;
4) działalności charytatywnej;
5) wspierania duszpasterstwa parafialnego, które pozwalałoby odnaleźć się każdemu członkowi we wspólnocie parafialnej tak, aby mógł osobiście odkryć chrystusa jako "drogę, prawdę i życie" a kościół jako żywą wspólnotę;
6) szeroko pojętej integracji, grup, środowisk, ruchów, z pełnym zachowaniem ich tożsamości, w tym mniejszości narodowych;
7) inicjowania i realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;
8) ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień;
9) budzenia i wzmacniania więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własne środowisko oraz podejmowanie w nim działania;
10) edukacji, oświaty, wychowania i nauki;
11) odkrywania oraz wspierania talentów i sprawności artystycznych, humanistycznych, naukowych i sportowych;
12) organizacji i udziału w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz w imprezach kulturalno-sportowo-religijnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
13) upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
15) integracji europejskiej oraz rozwiania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16) ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; c.D. rozdział ii § 11

Opinie o Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.