1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Nałęczów

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

Spółdzielcza 17 C
Nałęczów

Informacje podstawowe

KRS: 0000241373
NIP: 7162689679
Data rejestracji: 28-09-2005

Cel działania

Inicjowanie i prowadz.Różnorodnych form rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością umysłową,ruchową i zaburzeniami psychicz.,oraz z innymi niepełnosprawnościami. szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz idei przestrzegania praw człow.Wobec osób niepełnospr. promocja i popieranie idei wyrównywania szans w zakresie rozwoju społecz. działania na rzecz środowisk zagrożonych patologią. świadczenie wzajemnej pomocy i wsparcia. prowadz.Działań integracyjnych. organizowanie i udział w życiu społ.-kult. prowadz.Działaln.W zakresie promocji:zdrowia,edukacji,kultury fizycznej i sportu,rekreacji i wypoczynku. przygotowanie i prowadz.Obiektów opiek.I rehabilitac. inicjowanie i prowadz.Różnorodnych form pomocy rodzinom osób niepełnospr. działal.Na rzecz integracji europ.Oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. w sferze zadań pożytku publicznego stowarzyszenie realizuje cele: -pomocy społ.,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; -działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; -działalności charytatywnej; -podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej; -ochrony i promocji zdrowia; -działal.Na rzecz osób niepełnospr.; -promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; -wspierania i upowszechniania kult.Fizycz.; -ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodn.; -turystyki i krajoznawstwa; -upowszechniania i ochrony wolności i praw człow.Oraz swobód obywatel.,a także działań wspomagających rozwój demokracji; -promocji i organizacji wolontariatu; -działal.Na rzecz rodziny,macierzyństwa,rodzicielstwa,upowszechniania i ochr.Praw dziecka; -przeciwdział.Uzależnieniom i patologiom społecz.

Opinie o Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.