1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Olsztyn

Fundacja "Radosne Dzieci"

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 54a
Olsztyn

Informacje podstawowe

KRS: 0000581476
NIP: 7393879026

Cel działania

1. wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw prospołecznych oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich.
2. wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą.
3. wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie.
4. prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
5. wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu.
6. tworzenie możliwie najlepszych warunków opieki i rozwoju dla dzieci, we współpracy z rodzicami, nauczycielami, władzami lokalnymi, instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę, wychowanie i edukację oraz organizacjami pozarządowymi,
7. promowanie i wspieranie działań podnoszących znaczenie wysokiej jakości wczesnej edukacji dla kariery życiowej dzieci.
8. edukacja rodziców w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem.
9. rozwijanie talentów dzieci i młodzieży w obszarach nauki, muzyki, kultury i sztuki.
10. wspomaganie rozwoju szkolnictwa niepaństwowego.
11. promocja aktywnego stylu życia poprzez sporty ruchowe, turystykę i kulturę dzieci, młodzieży i dorosłych.
12. prowadzenie edukacji pozaszkolnej.
13. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Opinie o: Fundacja "Radosne Dzieci"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.