1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Brzozów

Brzozowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Solidarni w Potrzebie" im. Ks. Bartłomieja Misiałowicza

Adama Mickiewicza 31
Brzozów

Informacje podstawowe

KRS: 0000233519
Data rejestracji: 29-04-2005

Cel działania

Stowarzyszenie stawia sobie za cel: - niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin - działalność charytatywną - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - ochronę życia i promocję zdrowia - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn - tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności statutowej - działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - działalność wspomagającą naukę, edukację, oświatę i wychowanie oraz formowanie duchowe w duchu wzajemnej ludzkiej solidarności - rozwijanie i propagowanie (szczególnie wśród ludzi młodych) inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przeciwdziałaniu w społeczeństwie zjawiskom: ubóstwa, uzależnień i innych patologii społecznych - krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży - działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i tradycji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - pomoc ofiarom katastrof, wypadków, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą - działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania - organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzeży oraz dorosłych - promocję i organizację wolontariatu - prowadzenie hospicjów - wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, ...

Opinie o Brzozowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Solidarni w Potrzebie" im. Ks. Bartłomieja Misiałowicza

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.