1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie
  3. Brodnica

Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja"

Olsztyńska 65
Karbowo

Informacje podstawowe

KRS: 0000621261
NIP: 8741779570

Cel działania

1. celem stowarzyszenia jest:
2. a) głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego; b) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych; c) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; d) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; e) wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób z innymi niepełnosprawnościami, f) wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, zrzeszonym w stowarzyszeniu; g) propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie i innych chorobach oraz problemach osób niepełnosprawnych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji; h) utworzenie koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych; i) działalność kulturalna a w szczególności organizowanie imprez kulturalnych; j) ochrona i promocja zdrowia; k) przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu; l) wyrównywanie szans edukacyjnych; m) działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; n) wypoczynek dzieci i młodzieży; o) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; p) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; q) promocja i organizacja wolontariatu; r) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie ochrony praw dziecka; s) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Opinie o: Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.