1. OPP
  2. Lubuskie
  3. Zielona Góra

Brat Albert Chmielowski

Źródlana 33
Zielona Góra

Informacje podstawowe

KRS: 0000328317
NIP: 9730953088
Data rejestracji: 04-05-2009

Cel działania

Zasadniczym celem stowarzyszenia jest:
1.Organizowanie pomocy osobom znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
2.Tworzenie i prowadzenie wszelkiego rodzaju świetlic środowiskowych, stołówek, dziennych domów pomocy społecznej.
3.Sprawowanie pieczy nad kościołem p.W. św. brata alberta chmielowskiego w zielonej górze.
4.Wspieranie finansowe, rzeczowe osób, w szczególności dzieci i ich rodzin wymagających pomocy medycznej.
5.Wspieranie finansowe, rzeczowe szpitali oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
6.Organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych.
7.Zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego.
8.Organizowanie i promocję akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz stowarzyszenia.
9.Fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, pozostajacych w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
10.Organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele stowarzyszenia oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu.
11.Organizowanie zbiórek publicznych.
12.Inicjowanie i realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.
13.Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
14.Zadania w zakresie nauki, edukacji,oświaty i wychowania.
15.Dbałość o upowszechnianie kultury i sztuki.
16.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
17.Rozwijanie kontaktów na rzecz integracji europejskiej.

Opinie o Brat Albert Chmielowski

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.