1. OPP
  2. Małopolskie
  3. Kraków

"Bartel" - Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla

Wąwozowa 14
Kraków

Informacje podstawowe

KRS: 0000338823
NIP: 6772335471
Data rejestracji: 12-10-2009

Cel działania

A) wszechstronne wspieranie rozwoju szkolnictwa w rzeczypospolitej polskiej i poza jej granicami; b) wspomaganie rozwoju naukowego dzieci, młodzieży, a w szczególności studentów szkół wyższych; c) rozpowszechnianie osiągnięć wiedzy; d) pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat historii polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego, w tym utrwalenie pamięci o profesorze kazimierzu bartlu i jego działalności; e) propagowanie edukacji dzieci i młodzieży; f) wspieranie rozwoju polskiej nauki poprzez wspieranie młodzieży uczącej się; g) fundowanie nagród jednorazowych dla zdolnej młodzieży wykazującej zainteresowanie problematyką i historią polski i dziejami narodu polskiego z różnych środowisk - w tym zaniedbanych kulturowo - oraz stypendiów i wyjazdów szkoleniowo - naukowych; h) działanie na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; i) działanie na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; j) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; k) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; l) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; m) ochrona i promocja zdrowia; n) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; o) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; pozostałe cele w § 10 statutu

Opinie o: "Bartel" - Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.