1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Gostynin

Akademia Inicjatyw Młodzieżowych

Jarosława Iwaszkiewicza 15
Gostynin

Informacje podstawowe

KRS: 0000153188
Data rejestracji: 10-03-2003

Cel działania

1. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.
2. wspieranie inicjatyw młodzieżowych, w tym rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
3. prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.
4. angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań rekreacyjnych i sportowych.
5. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków akademii.
6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu w tym sportów ekstremalnych.
8. rozwój turystyki, krajoznawstwa.
9. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10. angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności kulturalnej i artystycznej.
11. działalność naukowa, naukowo techniczna i oświatowa
12. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 13 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
14. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
15. pomoc społeczna, wyrównywanie szans w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom wykluczonym społecznie oraz wyrównywania szans tych rodzin, osób.
16. organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i patologicznych.
17. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
18. działalność na rzecz ochrony zdrowia. ciąg dalszy w statucie.

Opinie o Akademia Inicjatyw Młodzieżowych

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.