1. OPP
  2. Dolnośląskie
  3. Lubin

Aeroklub Zagłębia Miedziowego

Informacje podstawowe

KRS: 0000306020
WWW: eplu.eu
e-mail: [email protected]
NIP: 6921005320

Cel działania

1) stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków aeroklubu;
2) szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych;
3) udział we współzawodnictwie sportowym krajowym oraz międzynarodowym w sporcie lotniczym4) upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego;
5)integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa;
6) promocja lotnictwa;
7)wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności w zakresie sportu lotniczego;
8)wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej;
9)reprezentowanie interesów członków aeroklubu wobec władz, instytucji krajowych i międzynarodowych;
10)działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie;
11)pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
12)podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwie oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;
13)podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności powiązanych z lotnictwem i modelarstwem lotniczym; 14 wspomaganie rozwoju techniki lotniczej, wynalazczości i innowacyjności w lotnictwie oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności lotniczej;
15)upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
16)szkolenie i doskonalenie umiejętności członków aeroklubu i innych organizacji na potrzeby własne, lotnictwa państwowego, transportu lotniczego i ratownictwa; 17 promocja i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej.

Opinie o: Aeroklub Zagłębia Miedziowego

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.