1. OPP
  2. Śląskie
  3. Rybnik

Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego

Żorska 332
Rybnik

Informacje podstawowe

KRS: 0000091306
NIP: 6420400577
Data rejestracji: 18-02-2002

Cel działania

1. stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków aeroklubu;
2. szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych;
3. upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego;
4. integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa;
5. promocja lotnictwa;
6. wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie sportu lotniczego;
7. wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej;
8. reprezentowanie interesów członków aeroklubu wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych;
9. działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym:
10. pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwie oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12. podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym;
13. wspomaganie rozwoju techniki lotniczej, wynalazczości i innowacyjności w lotnictwie oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności lotniczej;
14. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
15. szkolenie i doskonalenie umiejętności członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego i państwowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych;
16. promocja i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej;
17. działanie na rzecz obronności kraju oraz kształtowanie postaw patriotyczych wśród młodzieży;
18. upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; (...)- dalej jak w §5 statutu

Opinie o: Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.