1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Elbląg

Aeroklub Elbląski

Lotnicza 1h
Elbląg

Informacje podstawowe

KRS: 0000016441
NIP: 5781367004

Cel działania

1. stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków aeroklubu,
2. szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych,
3. upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego,
4. integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa,
5. promocja lotnictwa,
6. wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie sportu lotniczego,
7. wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej,
8. reprezentowanie interesów członków aeroklubu wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych,
9. działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym,
10. pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
11. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwie oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
12. podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym,
13. wspomaganie rozwoju techniki lotniczej, wynalazczości i innowacyjności w lotnictwie oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności lotniczej,
14. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
15. szkolenie i doskonalenie umiejętności członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego i państwowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych,
16. promocja i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej.

Opinie o: Aeroklub Elbląski

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.