Marii Konopnickiej 29
Szczecin

Informacje podstawowe

KRS: 0000654621

Cel działania

Do celów statutowych fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) działalności charytatywnej,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) ochrony i promocji zdrowia,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11) wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
14) turystyki i krajoznawstwa,
15) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
16) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
17) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
18) promocji i organizacji wolontariatu,
19) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
21) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Opinie o: Akcja Serducho

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.