1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Lublin

"Suita" Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych

Zagrodna 14
Lublin

Informacje podstawowe

KRS: 0000652899

Cel działania

1. reprezentowanie interesów mówiących osób niedosłyszących i niesłyszących, posługujących się systemami implantów słuchowych i korzystających z aparatów słuchowych, zwanych w dalszej części statutu osobami nie(do)słyszącymi.
2. promowanie komunikacji werbalnej wśród osób nie(do)słyszących.
3. tworzenie platformy szerokiej wzajemnej współpracy osób nie(do)słyszących.
4. zmiana i pogłębianie świadomości społecznej w postrzeganiu osób nie(do)słyszących.
5. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych dla poprawy komfortu życia osób nie(do)słyszących.
6. integracja środowiska osób słyszących i nie(do)słyszących.
7. prowadzenie działalności o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w zakresie związanym z cela-mi stowarzyszenia, w tym współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
8. podejmowanie działań na rzecz współpracy rodzin i przyjaciół osób nie(do)słyszących, w tym także na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka
9. prowadzenie działalności kulturalnej mającej na celu tworzenie ścisłej więzi między osobami nie(do)słyszącymi.
10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób nie(do)słyszących zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11. podejmowanie inicjatyw mających na celu wyrównanie szans osób nie(do)słyszących do pełnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.
12. reprezentowanie interesów członków wobec szeroko rozumianej administracji państwowej i lokalnej, organizacj społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych.
13. propagowanie wiedzy naukowej oraz edukacji na temat schorzeń układu słuchu.
14. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa i wdrażanie zasad dobrej legislacji na rzecz osób nie(do)słyszących oraz upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich.
15. sprawowanie społecznego procesu nadzoru mającego na celu eliminację patologii tj. uchylenie z obrotu prawnego aktów, decyzji, postanowień, wyroków, zezwoleń i pozwoleń obarczonych wada-mi prawnymi.
16. promowanie zasad uczciwości w biznesie, w szczególności, ale nie wyłącznie eliminowanie z obrotu prawnego wadliwych warunków przetargów i zamówień.
17. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138).
18. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
19. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
20. promowanie idei wolontariatu na rzecz społeczności osób nie(do)słyszących.
21. promowanie dobrych praktyk i udogodnień oraz dzielenie się doświadczeniami pozyskanymi ze współpracy i wspólnego działania między krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie pomocy na rzecz osób nie(do)słyszących.

Opinie o: "Suita" Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.