1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie

Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego

Informacje podstawowe

KRS: 0000037666

Cel działania

1. stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków aeroklubu;
2. szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych;
3. upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego;
4. integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa;
5. promocja lotnictwa;
6. wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie sportu lotniczego;
7. wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej;
8. reprezentowanie interesów członków aeroklubu wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych;
9. działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym;
10. pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwie oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12. podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym;
13. wspomaganie rozwoju techniki lotniczej, wynalazczości i innowacyjności w lotnictwie oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności lotniczej;
14. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
15. szkolenie i doskonalenie umiejętności członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego i państwowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych;
16. promocja i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej;
17. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;18.Działalnosci wspomagającej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych,
19. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
20. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
21. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
22. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. promocji rzeczypospolitej polskiej za granicą.

Opinie o: Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.