1. OPP
  2. Zachodniopomorskie
  3. Kołobrzeg

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" w Kołobrzegu

Warszawska 15
Kołobrzeg

Informacje podstawowe

KRS: 0000108407
NIP:
data rejestracji: 19-04-2002

Cel działania

1.Integ. użytk. psych. op. zdr., ich rodzin i przyjaciół.
2.Prom. zdr. psych. i zapobieg. zaburz. psych.
3.Dążenie do zapew. osobom z zaburz. psych. wielostr. i powszechnie dost. op. zdr.
4.Kształt. wobec osób z zaburz. psych. właśc. postaw społ.
5.Wspieranie grup samop. i innych inicjatyw społ. w zakr. ochr. zdr. psych.
6.Dążenie do integr. działań zakł. psych. opieki zdr., organiz. pom.Społ., stow. i innych organiz. społ., fundacji, samorz. zawod.
7.Świadczenie różnych form pomocy członkom stow.
8.Prowadz. dział. w sferze pożytku publicz.
9.Pomoc społ.,w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
10.Prowadz. dział. charytat.
11.Dział. na rzecz osób niepełnosprawnych.
12.Prom. zatrud. i aktyw. zawod. osób pozostających bez pracy i zagroż. zwolnieniem z pracy.
13.Upowszech. i ochrona praw kobiet oraz dział. na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
14.Prowadz. dział. na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
15.Wspieranie dział. wspomag. rozwój porządku i bezpiecz. publicznego oraz p/dział. patologiom społ.
16.Wspieranie na rzecz integ. europ. oraz rozw. kontaktów i współpracy między społecz.
17.Prowadz. i organiz. wolont.
18.Działanie w sferze ochr. kultury,sztuki oraz ochr. dóbr kultury i tradycji.
19.Dział. na rzecz integ. społ. osób bezdomnych,osób zagroż. wyklucz. społ.,chorych psych.,uzależ. od alkoholu i środ. psychoakt.
20.Wspieranie dział. ekolog.,ochrony środ. oraz ochrony zwierząt.
21.Dział. wspomag. rozwój wspólnoty i społecz. lokalnej.
22.Cele znajdują się w sferze zadań publicznych art.4, ust.1 ustawy o działal. pożytku publicznego i o wolont. z dnia
24.04.2003r.
23.Dział. na rzecz osób uzależn. od alkoh., z podwójną diagnozą i uzależ. od subst. psychoakt.
24.Dział. na rzecz osób w wieku emeryt.
25.Dział. ochr. i prom. zdrowia.
26.Dział. na rzecz integ. i reinteg. zawod. i społ. osób zagroż. wyklucz. społ.
27.Wspieranie i upowszech. kultury fizycznej, sportu.

Opinie o Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" w Kołobrzegu

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.