1. OPP
  2. Lubuskie
  3. Gubin

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Przystanek Nadziei"

Podgórna 56
Gubin

Informacje podstawowe

KRS: 0000344827
NIP: 9261653220
data rejestracji: 17-12-2009

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. wyrównywania szans osób a zwłaszcza dzieci z rodzin ubogich i patologicznych w zakresie nauki i rozwoju fizycznego, intelektualnego oraz emocjonalnego.
2. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
3. przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa oraz inicjowania aktywności społecznej w zakresie wychodzenia z bezrobocia i bezdomności.
4. przeciwdziałania zjawiskom patologicznym występującym wśród dzieci i młodzieży.
5. tworzenia możliwości korzystania z wypoczynku.
6. edukacji w zakresie krajoznawstwa, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
7. upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.
8. propagowania zdrowego stylu życia oraz poszerzania świadomości pro zdrowotnej.
9. dążenia do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych.
10. inicjowania i organizacji działań dotyczących ochrony zdrowia.
11. wspierania dobroczynności i działań humanitarnych.
12. inicjowania i organizacji opieki nad osobami niepełnosprawnymi, seniorami, bezrobotnymi, bezdomnymi kobietami, dziećmi oraz innymi grupami wymagającymi wsparcia.
13. organizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym zagrożeniom oraz uzależnieniom.
14. promocji i organizacji wolontariatu.
15. uczestniczenia w życiu kulturalno-społecznym miasta.
16. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Opinie o Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Przystanek Nadziei"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.