1. OPP
  2. Świętokrzyskie
  3. Ostrowiec Świętokrzyski

"Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Henryka Sienkiewicza 70
Ostrowiec Świętokrzyski

Informacje podstawowe

KRS: 0000015916
NIP: 6612087389
Data rejestracji: 04-06-2001

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest:
1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: - tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych; - prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe; - prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa pracy oraz innych usług na rzecz bezrobotnych; - prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z elementami doradztwa zawodowego, psychologicznego, obywatelskiego, czy socjalnego na rzecz osób dorosłych, dzieci i młodzieży; - prowadzenie działań na rzecz rynku pracy i ograniczenia bezrobocia na poziomie lokalnym i regionalnym; - prowadzenie centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, mieszkań treningowych, spółdzielni socjalnych oraz innych form społecznych; - wspieranie i współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się szeroko rozwiniętą problematyką społeczną w tym bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością.
2. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: - rozwiązywania problemów alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień; - podejmowanie akcji mających na celu promocję zdrowego stylu życia i zdrowia; - propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień i przemocy stylu życia oraz krzewienie twórczego rozwoju swojej osobowości; - wspieranie rodzin oraz lokalnych środowisk w profilaktyce, przeciwdziałaniu i zwalczaniu nałogów, w szczególności: alkoholizmu, narkomanii, hazardu, oraz lekomanii, seksoholizmu, uzależnienia od komputera i innych nałogów behawioralnych oraz z pozostałe punkty § 8 statutu.

Opinie o: "Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.