1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Dynów

Akademia Rozwoju Społecznego

Myśliwska 16
Błażowa

Informacje podstawowe

KRS: 0000392676
WWW: akademiars.wordpress.com
e-mail: [email protected]
NIP: 8191660696
Data rejestracji: 29-07-2011

Cel działania

Dla realizacji poniższych celów stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej. cele stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14) wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
17) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18) turystyki i krajoznawstwa;
19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ciąg dalszy zgodnie ze statutem

Opinie o: Akademia Rozwoju Społecznego

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.