1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Olecko

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Czarni"

Informacje podstawowe

KRS: 0000104279
NIP: 8471259658
Data rejestracji: 02-04-2002

Cel działania

1.Upowszechnianie kultury fizycznej,sportu masowego,rekreacji ruchowej,turystyki i krajoznawstwa.2.Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju współzawodnictwa sportowego oraz rozwoju różnych dyscyplin sportu kwalifikowanego dzieci,młodzieży i dorosłych.3.Działalność inicjująca,animacyjna i wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich subregionu ego, w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz udział w pracach,działaniach,projektach,inicjatywach społeczno-publiczno-prywatnych służących rozwojowi lokalnemu i społeczności lokalnej.4.Wspieranie i inicjowanie działań związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną na obszarze mazur,w szczególności w subregionie ego.5.Oświata i wychowanie oraz edukacja dzieci,młodzieży i dorosłych poprzez podtrzymywanie tradycji narodowej i obyczajów regionalnych,pielęgnownia polskości,rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej oraz rozwijania dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego.6.Organizacja różnorodnych form wspierania aktywności i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży,w tym organizację różnorodnych form wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oraz alternatywnych zajęć i form spędzania wolnego czasu.7.Ochrona i promocja zdrowia,profilaktyka uzależnień,wsparcie osób niepełnosprawnych,integracja społeczna środowisk defaworyzowanych i wykluczonych społecznie.8.Wspieranie i inicjowanie działań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.9.Rozwój i prowadzenie,w duchu solidarności społecznej,działalności dobroczynnej i charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie pomocy społecznej.10.Rozwój i wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej.11.Promocja i organizacja wolontariatu w społeczności lokalnej olecka i subregionu ego oraz wspieranie i inicjowanie działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.

Opinie o: Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Czarni"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.