1. OPP
  2. Małopolskie
  3. Zakopane

Klub Sportowy "Zakopane"

Orkana 2
Zakopane

Informacje podstawowe

KRS: 0000436197
NIP: 7361653709
email: ks.zakopane@vp.pl
data rejestracji: 12-10-2012

Cel działania

Podstawowym celem klubu jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej do mieszkańców objętych działaniem organizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wychowania przez sport oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród lokalnej społeczności. klub adresuje swoją działalność jako odpłatną i nieodpłatną w zakresie:
1. organizację szkolenia piłkarskiego w grupach dla dzieci, młodzieży oraz wśród osób pełnoletnich,
2. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez kluby, związki sportowe lub inne organizacje krajowe i zagraniczne,
3. organizowanie obozów treningowych i wypoczynkowych oraz kolonii, a także obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
4. organizowanie i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej,
5. współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, związkami sportowymi oraz innymi instytucjami i zakładami pracy, a w szczególności ze szkołami w realizacji zadań statutowych klubu,
6. ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do uprawiania piłki nożnej. inicjonowanie i popieranie aktywności sportowej wśród lokalnej społeczności oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
7. tworzenie równych szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dotkniętych bezrobociem, alkoholizmem oraz zagrożonymi innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi,
8. organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów i turniejów piłkarskich dla dzieci, młodzieży o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. rozwijanie i nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi jak również zagranicznymi klubami,
9. inicjonowanie i organizacja nowych przedsięwzięć sportowych, turniejów, zawodów i innych form upowszechnia kultury fizycznej i sportu, dalszy ciąg celów działania określa statut w punktach 9-15 w aktach rejestrowych.

Opinie o Klub Sportowy "Zakopane"

Dodaj opinię
5/5
do nowego roku