1. OPP
  2. Opolskie
  3. Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwości

Bolesława Krzywoustego 2
Kędzierzyn-Koźle

Informacje podstawowe

KRS: 0000076295
NIP: 7491839022
data rejestracji: 04-01-2002

Cel działania

1. niesienie wszelkiej pomocy chorym uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym; 2 jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych do udzielania społecznej pomocy potrzebującym jej ludziom. spełnianie zadań publicznych na rzecz:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. działalnośći charytatywnej;
3. ochrony i promocji zdrowia;
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. upowszechnianie i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
9. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
12. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13. promocji i organizacji wolontariatu;
14. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Opinie o Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwości

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.