1. OPP
  2. Zachodniopomorskie
  3. Koszalin

Hospicjum Im.Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

Zdobywców Wału Pomorskiego 80
Koszalin

Informacje podstawowe

KRS: 0000017241
WWW: hospicjum.koszalin.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 6692159233
Data rejestracji: 06-06-2001

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej,- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, krajoznawstwo, turystyka oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, ratownictwo i ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzezcz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz mniejszości narodowych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, zapewniania zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

Opinie o: Hospicjum Im.Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

Dodaj opinię
Koszalinianin
1/5
01-02-2022 02:26
Moja babcia i ciocia wpłacały jakieś środki na hospicjum w Koszalinie, przekazywały 1% podatku, namawiały do tego innych, a kiedy same potrzebowały wyspecjalizowanej opieki, co zrobiło hospicjum? Wypięło się na nie. Dlatego nigdy w życiu nie dam ani grosza na tą instytucję.