1. OPP
  2. Świętokrzyskie
  3. Sędziszów

Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Słupi

Informacje podstawowe

KRS: 0000511304
NIP: 6551191482
Data rejestracji: 30-05-2014

Cel działania

1. dom świadczy mieszkankom usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. a/ w zakresie usług bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości b/usług opiekuńczych polegających na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych c/usług wspomagających polegających na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkanek, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkanek domu, stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkanki domu, w miarę możliwości, pomocy usamodzielniającej się mieszkance domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkanka spełnia warunki do takiego usamodzielnienia, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu mieszkance domu nieposiadającej własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą", zapewnieniu przestrzegania praw mieszkanek domu oraz zapewnieniu mieszkankom dostępności do informacji o tych prawach, sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkanek domu.
2. dom umożliwia i organizuje mieszkankom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
3. dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. ponadto zapewnia dostęp do rehabilitacji leczniczej.

Opinie o: Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Słupi

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.