1. OPP
  2. Opolskie
  3. Opole

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

Książąt Opolskich 19
Opole

Informacje podstawowe

KRS: 0000016304
NIP: 7542144986
Data rejestracji: 31-05-2001

Cel działania

1. ochrona poczętego życia,
2. świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka,
3. wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i edukacyjnej,
4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zapobieganie sieroctwu społecznemu,
5. wspieranie rozwoju kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
6. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
7. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym),
8. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
9. profilaktyka i terapia uzależnień oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
10. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
11. świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
12. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
14. działalność oświatowa, edukacyjna i wychowawcza,
15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
16. działalność w zakresie kultury i sztuki,
17. promocja i organizacja wolontariatu,
18. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
19. działalność charytatywna,
20. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Opinie o Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.