1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Kraśnik

Centrum Wolontariatu w Kraśniku

Klasztorna 3
Kraśnik

Informacje podstawowe

KRS: 0000182998
NIP: 7151824300
email: www. wolontariatkrasnik.pl
data rejestracji: 11-12-2003

Cel działania

Działalność publiczna na rzecz rozwoju oraz propagowania wszelkich inicjatyw, postaw i działania sprzyjające pogłębieniu wiedzy i świadomości obywateli na temat wolontariatu i działalności pożytku publicznego, a także podejmowanie działalności w zakresie wychowania oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez wykonywanie zadań takich jak: - promocję i organizację wolontariatu; - zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie lub podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy; - zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienie idei pracy wolontarystycznej; - wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej im przez stowarzyszenie i wolontariuszy; - wspieranie fundacji opiekuńczo - wychowawczych rodziny głównie z zakresu pomocy społecznej; - prowadzenie i organizowanie animacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; - podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pprzez organizowanie doradztwa i organizowanie czasu wolnego; -tworzenie warunków do rozwoju różnych grup : dzieci,młodizeży, dorosłych i osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, przy zastosowaniu metody z elementu pedagogiki zabawy, cyrku i metod aktywizujących; -przeciwdziałnie uzależnieniom i patologiom społecznym; -wspieranie oraz wytwarzanie atmosfery zaufanua do ludzi zajmuących się wolontariatem i działalnością pożytku publicznego, w szczególności zasłużonych w tych dziedzinach; -prowadzenie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego w zakresie wychowania; -prowadzenie zbiórek żywności i zbiórek publicnych tzw. banku żywności; - współdziełanie z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowymi i władzami publicznymi w zakresie określonym w pkt 1-13.

Opinie o Centrum Wolontariatu w Kraśniku

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.