1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Poznań

Caritas Poznańska

Ostrów Tumski 2
Poznań

Informacje podstawowe

KRS: 0000224658
NIP: 7822313846
Data rejestracji: 03-01-2005

Cel działania

1.Celem działania caritas poznańskiej jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną na polu charytatywnym, w duchu nauki jezusa chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. do celów statutowych caritas poznańskiej należy także prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. e) działalności charytatywnej, f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, g) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, h) działalności na rzecz integracji cudzoziemców, i) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, j) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, k) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dz. u. z 2015 r. poz. 618, 788, i 905), l) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, m) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, n) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, o) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości, i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, p) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, (cd. w § 4 statutu )

Opinie o Caritas Poznańska

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.