1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Gostyń

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie

os. Marysin 1
Piaski

Informacje podstawowe

KRS: 0000249541
Data rejestracji: 26-01-2006

Cel działania

Do celów i zadań ośrodka należy:
1.Przeciwstawianie się i zwalczanie wszelkich aktów przemocy,2.Przyczynianie się do wzrostu bezpieczeństwa życia lokalnej społeczności,3.Poprawa warunków bytowych ludzi biednych,4.Niesienie pomocy ludziom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,5.Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych związanych z doznawaną przemocą,6.Profilaktyka i edukacja w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych związanych z doznawaną przemocą,7.Propagowanie praw człowieka,8.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,9.Ochrona i pomoc poszkodowanym,10.Pobudzenie solidarności i współpracy społecznej,11.Promocja i organizowanie wolontariatu na rzecz pomocy ludziom biednym i samotnym,12.Zapewnienie opieki duchowej,13.Przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie im wsparcia,14.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,15.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,16.Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,17.Wypoczynek dzieci i młodzieży,18.Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji,19.Ratownictwa i ochrony ludności,20.Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,21.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,22.Działania na rzecz rodziny , macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,23.Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,24.Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opieki społecznej i socjalnej dla dzieci i ich rodzin,25.Umożliwienie intelektualnego i fizycznego rozwoju dzieci,26.Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin, w szczególności sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych.

Opinie o: Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.