1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Hrubieszów

Bezpieczny Powiat Hrubieszowski

3-go Maja 37
Hrubieszów

Informacje podstawowe

KRS: 0000045770
Data rejestracji: 19-09-2001

Cel działania

Działaność w zakresie:
1) porządku, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności,
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
6) działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych realizujących zadania ze sfery zadań publicznych,
7) obronności państwa i działalności sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej,
8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Opinie o Bezpieczny Powiat Hrubieszowski

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.