Konrada Wallenroda 55
Kraków

Informacje podstawowe

KRS: 0000286784

Cel działania

1. przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, wyznanie, niepełnosprawność i promowanie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko tym aktom;
2. eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną i innych, wspieranie emancypacji osób należących do grup marginalizowanych lub opresjonowanych;
3. działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn;
4. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym praw kobiet;
5. upowszechnianie wendo-samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt jako metody przeciwdziałania przemocy;
6. wspomaganie rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpraca między jednostkami i grupami;
7. wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym i społecznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów;
8. wspieranie niezależności ekonomicznej i przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy;
9. ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
10. promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju, wiedzy na temat globalnych współzależności;
11. promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych.

Opinie o: Autonomia

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.