1. OPP
  2. Dolnośląskie
  3. Świdnica

Automobilklub Sudecki w Świdnicy

Kliczkowska 2
Świdnica

Informacje podstawowe

KRS: 0000070329
NIP: 8841155372
Data rejestracji: 27-12-2001

Cel działania

A) działalność charytatywna, b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, c) ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, d) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, g) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, i) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, j)wypoczynek dzieci i młodzieży, k) wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 1) turystyka i krajoznawstwo, m) porządek i bezpieczeństwo publiczne, n) obronność państwa i działalność sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, ratownictwo i ochrona ludności, o) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, p) promocja i organizacja wolontariatu, r) promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą, s) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, t) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opinie o: Automobilklub Sudecki w Świdnicy

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.