1. OPP
  2. Podlaskie
  3. Augustów

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

Śródmieście 9
Augustów

Informacje podstawowe

KRS: 0000237085
WWW: asks.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 8461592505
Data rejestracji: 28-06-2005

Cel działania

1. propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno - społecznych wśród mieszkańców powiatu augustowskiego,
2. działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej,
3. promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego,
4. wspieranie mieszkańców powiatu augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności,
5. promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności,
6. przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego,
7. działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób,
8. działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu,
9. działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna,
10. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
11. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
12. działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną,
13. rozwijanie zainteresowań i pasji członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
14. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej,
15. działania na rzecz rozwoju świadomości lokalnej, dbanie o promocję regionu,
16. organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży,
17. organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dorosłych.

Opinie o: Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.